top of page
Salgs og leveringsbetingelser

Vores salgs- og leveringsbetingelser (herefter kaldet leveringsbetingelser) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (herefter kaldet produkter) fra Beeken Flow til enhver kunde (herefter kaldet køber).

Leveringsbetingelserne er gensidigt bindende, med mindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt. Beeken Flow er ikke bundet af vilkår fremsat af køber, som afviger fra leveringsbetingelserne, med mindre andre vilkår eksplicit er accepteret parterne imellem.

 

 1. Ordreindgang.  Indgåelse af ordreaftale sker først, når Beeken Flow skriftligt har afsendt accept af købers ordre i form af en ordrebekræftelse, eller Beeken Flow har afsendt de i ordren bestilte produkter.

 

2. Levering og risikoens overgang. Produkterne leveres Ab lager, Hedehusene eller direkte til et hvert andet af Beeken Flow meddelt sted i Danmark. Alle omkostninger i forbindelse med transport afholdes af køber og transport sker på købers risiko. Ved manglende oplysning fra køber om ønsket transportform, kan Beeken Flow sende produkterne til køber på Beeken Flows valgte transportform.

 

3. Forsinkelser. Har Beeken Flow ikke leveret til aftalt tid, kan køber skriftligt kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor. Sker levering ikke inden for denne frist, er køber berettiget til at hæve købet og kræve eventuelt del-/ forudbetaling returneret. Herudover er Beeken Flow ikke ansvarlig over for køber.

 

4. Priser. Priser for produkter er eksklusiv moms og/eller andre evt. afgifter.

 

5. Emballage. Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, men godskrives køber ved fragtfri returnering i uskadt stand i overensstemmelse med Beeken Flow anvisninger.

 

6. Betalingsbetingelser. Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato, med mindre andet er aftalt ved indgåelse af ordreaftalen. Fra forfaldsdato debiteres morarente på 2,5 % per løbende måned.

 

7. Produktinformation. Enhver produktinformation - uanset om den hidrører fra Beeken Flow eller en af Beeken Flow forretningsforbindelser - herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Beeken Flow udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra køber er kun bindende i det omfang, at de er skriftligt accepteret af Beeken Flow.

 

8. Ændringer. Beeken Flow forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter, samt at levere Produkter i nyere eller alternative versioner, såfremt disse ikke afviger væsentligt fra aftalte tekniske specifikationer, form eller funktion.

 

9. Mangler. Beeken Flow forpligter sig til efter eget valg at reparere eller erstatte produkter, som er mangelfulde på leverings- tidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt køber reklamerer inden 12 måneder fra produktets levering. Dog senest 8 dage efter manglen har vist sig eller køber burde have konstateret den pågældende mangel. For dele, som er udskiftet eller repareret påtager Beeken Flow sig de samme forpligtelser, som gælder for det oprindelige materiel i et tidsrum af 12 måneder fra den oprindelige levering. Såfremt køber ikke skriftligt underretter Beeken Flow om en mangel inden for de frister, som er angivet i dette punkt, fortaber køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen. Beeken Flow ansvar omfatter kun mangler, som

opstår under de forudsatte og/eller sædvanlige arbejdsforhold og under korrekt anvendelse af materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler, som skyldes årsager, opstået efter at risikoen er gået over til køberen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler, der skyldes manglende vedligehold og/eller reparation, ukorrekt montering og ændringer foretaget uden Beeken Flow skriftlige samtykke. Ansvaret omfatter ikke normal slitage, ælde eller mislighold. Ved mangelindsigelse skal køber efter forudgående aftale med Beeken Flow sende produktet til Beeken Flow, vedlagt en følgeseddel med tydelig angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af køber. Produktet skal returneres uden påmonterede eksterne dele. Viser Beeken Flow undersøgelse, at produktet ikke er mangelfuldt, returneres produktet for købers regning og risiko. Såfremt produktet er mangelfuldt, sender Beeken Flow for Beeken Flow regning og risiko det reparerede produkt eller et erstatningsprodukt til køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde produkt. Herudover, kan køber ikke rejse krav mod Beeken Flow, som følge af mangelfulde produkter.

10. Produktansvar. Køber skal holde Beeken Flow skadesløs i den udstrækning, Beeken Flow pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som Beeken Flow efter dette punkt ikke er ansvarlig for, overfor køber. Beeken Flow er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af solgte produkter, som følger:


A: På fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens solgte produkter er i købers besiddelse


B: På produkter, der er fremstillet af køber, eller på produkter, hvori disse indgår.

De nævnte begrænsninger i Beeken Flow ansvar gælder ikke, hvis Beeken Flow har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.


11. Følgeskader/Indirekte tab. Beeken Flow er ikke ansvarlig over for køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, herunder men ikke begrænset til, driftstab, produktionsafbrydelse, tab af fortjeneste, tab af goodwill eller andre tab i øvrigt.


12. Reklamationer. Krav vedrørende mangler, forsinkelser, produktansvar eller andre krav om erstatning, skal fremsættes skriftligt til Beeken Flow straks. Forud for enhver returnering af produkter til Beeken Flow, skal køber kontakte Beeken Flow forud og med fast skriftlig aftale. Returnering uden forudgående aftale afvises og tilbagesendes for købers regning og risiko.


13. Force majeure. Beeken Flow er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Beeken Flow rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, varemangel, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Beeken Flow.


14. Tvister. Enhver tvist parterne imellem, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret.

Beeken Flow, januar 2019

bottom of page